وب سایت امیر خوشاوی

شاعر . عکاس . فیلم‌ساز

جهان سوم

 

به تماشایِ روزِگار نشسته ام ، روزِگاری که بر این خاک میگذرد ، میخواهم چیزی از قلمم نیافتد ، و خب این از نشدهاست ، نشدهایی ناشی از کوتاهی و ترس ، نشدهایی ناشی از درکِ اینکه فهمِ حقیقی و ارائه ی بسیاری از مسائل در قالبِ ترانه و شعر نه در توانِ من است و نه وظیفه ی من ، حالا بماند اینکه بسیاری از کهنه کارها هم به نوعی از بنا کردنِ ترانه هایِ دغدغه مند طفره میروند ، تا چه رسد به ما تازه کارها! ، پنداری شعر و ترانه فقط دکه ی کاسبی وپاتوقِ سرگرمی هایمان شده
با اینهمه مینویسم ، اینروزها را رصد میکنم تا اگر چیزی به درخشش خودنمایی کرد در ترانه ام گنجانده شود ، دلت که به درد بیاید و بغضهایت را رویِ کاغذ وا کنی شاعری!
حاصل ترانه ایست به نامِ -جهان سوم- که در تدارکِ دکلمه اش هستم ، ترانه ای که به قدرِ وسعش حرف در سینه دارد ، ترانه ای از من که میخواهد برای اولین بار از رویِ کاغذ برخیزد و در صدا به راه بیافتد

 

Q2KAM

YouTube Iconاز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنید